Oprava historického železného mostu z roku 1905 v obci Davle v Čechách

Oprava historického železného mostu z roku 1905 v obci Davle v Čechách

V roce 2017 jsme dodali nátěrové hmoty na opravu krásného historického mostu pro pěší v obci Davle v Čechách. Most přes řeku Vltavu byl zhotoven v roce 1905, konstrukce byla na mnoha místech zasažena různým stádiem koroze. Bylo tedy nutné korozi odstranit a obnovit antikorozní nátěr, který již neplnil svou funkci.

Zadáním bylo navrhnout a zhotovit nátěrový systém, který by odolal povětrnostním vlivům následujících 15 let. Nejprve bylo nutné zkorodovaná místa zbavit koroze tryskáním, následně konstrukci opatřit nátěrem. Vzhledem k požadavkům byl zvolen nátěrový systém PPG SigmaCover 690 pigmentovaný hliníkem s výbornými antikorozními vlastnostmi jako podklad na místa, která se očistila od koroze a následně jako vrchní nátěr SigmaFast 210 HS v odstínu RAL modrozelená, jedná se o výborný polyuretanový jednovrstvý nátěr s vysokou UV stabilitou, pigmentovaný antikorozním pigmentem zinkfosfátem.

Prostředí dané umístěním nad vodou je vysoce korozivní. V červnu 2021 jsme proto provedli kontrolu nátěru a velmi nás těší, že zvolený systém je plně funkční.

Tým ALLGARD

English: In 2017 we implemented repair of beautiful historical pedestrian bridge in municipality Davle. Bridge over the Vltava river was build in 1905 the bridge structure was affected by various stages of corrosion. It was necessary to remove corrosion and restore coatings which no longer fullfilled its function.

The assignment was to design and make a coating system that would withstand the weather conditions for the next 15 years. First of all was necessary to rid of corroded areas of corrosion by blasting and then coat the bridge structure. Due to the requirements was chosen the PPG coating system SigmaCover 690 pigmented by aluminium with excellent anti-corrosion properties as a base coat for areas that were cleaned of corrosion and subsequently as a top coat SigmaFast 210 HS in RAL blue-green it is an excellent polyurethane single coating pigmented with anticorrosive pigment zinc phosphate and with high UV stability.

The environment given by the location above the water is highly corrosive. Therefore, we performed an inspection of the coating in June 2021 and we are very happy that the chosen system is fully functional.

Team ALLGARD

Vojtěch Janoušek
Vojtěch Janoušek